Medezeggenschapsraad

 Wie en Wat is de Medezeggenschapsraad?

De MR is hét medium voor ouders om inspraak en invloed te hebben op het algehele beleid van onze school. Door de plaats en aandacht die het onderwijs momenteel in de politiek heeft komen er steeds weer nieuwe zaken op het pad van de MR. Dit maakt de MR tot een boeiend en dynamisch orgaan!

Waarom een MR?
’t Kruisrak heeft, zoals alle scholen in Nederland, een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders (de oudergeleding), en een afvaardiging van het personeel (de personeelsgeleding). Bij ’t Kruisrak bestaat beide geledingen uit 3 personen. In de wet is vastgelegd dat een MR een drietal algemene rechten heeft: informatierecht, recht van overleg en initiatiefrecht. In de praktijk betekent dit dat de MR tenminste twee keer per jaar door het bevoegd gezag (bestuur) in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school met hen te bespreken (recht van overleg). Het bevoegd gezag moet alle inlichtingen, die de MR voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig te verstrekken. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan (informatierecht).
Tot slot is de MR bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken (initiatierecht).

De MR op 't Kruisrak
De MR is betrokken bij jaarlijks terugkerende zaken , zoals het formatieplan, personeelsbeleid, financiële zaken, klachtenregeling, schoolvakanties enz. Op ’t Kruisrak is daarom 7 maal per jaar overleg. Met het bestuur van onze school, Eemvallei Educatief (EVE) hebben wij ook met een kleine afvaardiging 7 maal overleg. Alle mogelijkheden dus om ons op een constructieve manier met het beleid bezig te houden. Zowel het bestuur als de MR hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen, namelijk een school met een veilig en vertrouwd leefklimaat waar de kinderen gericht op hun individuele kwaliteiten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor alle kinderen op ’t Kruisrak, ongeacht hun individuele kwaliteiten en talenten.

Leden van de MR
Oudergeleding:
Henk Koelewijn (vertegenwoordiger GMR)
Michiel de Jong
Marcella Slechtenhorst (voorzitter MR)

Personeelsgeleding:
Truus van den Tweel (secretaris) 
Ilona van Rooijen
Marja Meiresonne

Hellen Heinen vertegenwoordigt het personeel bij de GMR.

Vertegenwoordiger van het bevoegd gezag:
Roelien Reichardt (directeur) 

Mochten er zaken bij u spelen die het terrein van de MR raken, dan kunt u ons altijd bereiken.
Dit kan telefonisch of per mail admin@kruisrak.nl. Ook voor nadere informatie kunt u hier terecht.