Pedagogisch klimaat en omgangsprotocol

Om tot leren te kunnen komen, is een positief pedagogisch klimaat nodig. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Dat willen we bereiken door met elkaar regels en afspraken te hanteren, zoals vastgelegd in het omgangsprotocol.
 

Omgangsprotocol

Op 't Kruisrak zijn de afspraken over hoe we met elkaar omgaan, vastgelegd in het omgangsprotocol.
Dit protocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Dat uit zich in aandacht voor normen en waarden, wederzijds respect, verantwoordelijkheid en samenwerken.
Wij stellen een vriendelijke en veilig klimaat, met orde en regelmaat, op prijs.  Ieder kind wordt positief benaderd. 
We hanteren regels en afspraken en leren omgangsvormen aan. Als leerkracht willen we hierbij een goed voorbeeld zijn.

Klik hier voor de volledige tekst van het omgangsprotocol (incl. aanpak pestgedrag).

De basis van de omgangsregels wordt gevormd door de kernwaarden:

Respect 
Je gedraagt je tegenover een ander, zoals je wilt dat een ander zich tegenover jou gedraagt.
Je bent zuinig op elkaars spullen en op de spullen van de school.

Verantwoordelijkheid
Je bent medeverantwoordelijk voor een goede sfeer op school
Je bent medeverantwoordelijk voor een opgeruimde school

Samenwerking
Je helpt elkaar als dat nodig is
Je werkt rustig samen om te komen tot een goed resultaat.

In de groep wordt gewerkt met coöperatieve werkvormen, met veel sociaalvormende elementen.
Ook bij de lessen bewegingsonderwijs leren de kinderen elkaar te helpen en samen te werken.

Kinderen die zich niet aan gemaakte afspraken houden, worden hierop aangesproken. 
Indien er toch sprake is van pestgedrag, gaan we daar actief mee om, via de vijfsporenaanpak, zoals in het omgangsprotocol uitvoerig beschreven staat.