directie@kruisrak.nl 033-298 42 60

Onze school

’t Kruisrak is een school met een open cultuur, gericht op respect voor jezelf, de ander en de omgeving. We staan vol energie en passie voor de klas, om ons te richten op de mooiste taak die er bestaat: uw kinderen met plezier en vertrouwen naar school te laten gaan om zich optimaal te ontwikkelen, kennis en vaardigheden bij te brengen, talenten boven te halen en hen te leren dat verschillen mogen bestaan, maar nooit ten koste van gelijkwaardigheid.

In ons filmpje ziet u in 3 minuten waar ’t Kruisrak voor staat!

Kernwaarden openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. Jan Terlouw vertelt hierover een prachtig verhaal!

Jan Terlouw over de kracht van het openbaar onderwijs

 

Scholen zijn wettelijk verplicht ‘burgerschapsonderwijs’ te verzorgen (sinds 1 augustus 2021). Onderdeel hiervan vormen de lessen ‘levensbeschouwing’, het project ‘STEVig’. Het project is bestemd voor groep 3 t/m 8. De lessen worden verzorgd door vakdocenten. Voorop staat dat geen voorkeur wordt uitgesproken. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving. We zijn erg blij met dit project en zien de meerwaarde hiervan voor onze leerlingen.

Waarom lessen over levensbeschouwing?

  • draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen
  • leert kinderen kritisch en onafhankelijk denken
  • vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies
  • helpt leerlingen samenleven met anderen
  • versterkt het open karakter van de school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden

 

Het is voor ouders mogelijk om bij de les te komen kijken, zodat ze een indruk krijgen wat er tijdens de les besproken wordt. Er wordt nadrukkelijk geen voorkeur uitgesproken. De groepsleerkracht is bij de lessen aanwezig.

Het aanbod weerspiegelt de diversiteit in de samenleving: versterken van de kracht van het openbaar onderwijs. De STEVig-lessen worden gegeven door vakleerkrachten vormingsonderwijs en zij spreken uit eigen ervaring. De groepsleerkrachten zijn ook bij de lessen betrokken waardoor de verbinding gemaakt wordt met andere vakgebieden. De gastdocenten worden geleverd door HVO (humanistisch vormingsonderwijs), PVO (Protestants vormingsonderwijs), IVO (Islamitisch vormingsonderwijs) en BVO (Boeddhistisch vormingsonderwijs).

Meer info is na te lezen in deze flyer

Ook via het filmpje kunt u een indruk krijgen over wat STEVIG inhoudt. Klik hier

Voor ouders bestaat er de wettelijke mogelijkheid om hun kind voor deze lessen af te melden. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de directie.

Leerlingenraad op ’t Kruisrak

Op ’t Kruisrak is er een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt jaarlijks samengesteld uit kinderen van groep 5 t/m 8, die zich hiervoor verkiesbaar hebben gesteld. De afvaardiging wordt gekozen door de klas, na een verkiezingscampagne. Op deze manier leren kinderen ook over hoe de democratie werkt (actief burgerschap).

We vinden het belangrijk dat leerlingen meer verantwoordelijkheid leren voelen voor de organisatie en sfeer op hun eigen school. Maar we willen ze ook mee laten denken over vernieuwingen, verbeteringen en veranderingen binnen de school.

Naast de Kruisrak-leerlingenraad is er ook een STEV-kinderraad, waarbij vertegenwoordigers van alle scholen één keer per jaar naar het hoofdkantoor van de stichting komen om over een thema te praten.

Gezonde school

’t Kruisrak is een gezonde school vanuit de gedachte, dat verandering van leefstijl, gezonde voeding en meer bewegen de schoolprestaties verbeteren. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

’t Kruisrak is een gezonde school met de themacertificaten voor: ‘bewegen en sport’ en ‘voeding’. 

Heeft u vragen over voedingsgewoonten, gewicht en gebit? Neem contact op met de GGD of kijk op de website https://www.ggdru.nl/inwoners. 

Gezonde traktaties worden gestimuleerd. Tips hiervoor zijn te vinden op www.gezondtrakteren.nl of www.voedingscentrum.nl/trakteren

Sportbasisschool

’t Kruisrak is met ingang van het schooljaar 2007-2008 de eerste sportbasisschool van Nederland.
Er wordt gewerkt met een doorlopende bewegingsleerlijn. De kinderen krijgen op zoveel mogelijk dagen in de week allerlei sport- en spelactiviteiten aangereikt. Het doel van deze lessen is het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Onze doelstelling is: Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarbij werkt sport verbindend tussen culturen, vergelijk de Olympische gedachte (‘meedoen is belangrijker dan winnen’).  Wij willen dat iedereen meedoet in onze maatschappij en gelijke kansen krijgt! Via de lessen bewegingsonderwijs wordt deze visie heel praktisch vormgegeven.

Kinderen leren tijdens sport- en spelactiviteiten naast motorische activiteiten ook gedragsnormen aan, leren samenwerken in een groep, krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun leeftijdgenoten respecteren en ontwikkelen verantwoordelijkheid voor en controle op het eigen handelen. Beweging heeft een positief effect op aandacht, concentratie en executieve cognitieve functies zoals planning en besluitvorming.

Beweging is belangrijk

Onderzoek van het Pim Mulier Instituut Papendal heeft uitgewezen, dat minstens een half uur tot drie kwartier beweging per dag een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Ook vanuit het Ministerie van OCW wordt gewezen op het belang van bewegingsonderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. In onderstaande video wordt dit belang toegelicht door o.a. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. ‘Laat je hersenen niet zitten’ is een bekend boek van hem over dit onderwerp.

 

 

In onderstaande video vertelt collega Ruud Boele over het belang van bewegen.

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap (ook wel: ouderbetrokkenheid) is heel erg belangrijk. U bent als ouder de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. Wij zien u als ouder als deskundige van uw kind, u weet hoe uw kind is, wat uw kind nodig heeft en wat u belangrijk vindt.
De leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals, zij zijn deskundig op het gebied van onderwijs. Met de kennis van u over uw kind en de kennis van de leerkracht over onderwijs gaan we samen aan de slag. Dat ‘samen doen’ schept goede voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Kinderen vinden het heel leuk als hun ouders betrokken zijn bij school, als ze helpen, ondersteunen en geïnteresseerd zijn. Het stimuleert kinderen enorm en zorgt ervoor dat ze betere resultaten behalen.

Meer over de samenwerking tussen ouders en school, waardoor kinderen met meer plezier naar school gaan, is hieronder te vinden bij de downloads. Deze informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks en Pools.

In de Schoolgids kunt u meer lezen over hoe ouders ook via de Medezeggenschapsraad (MR) en Activiteitencommissie (AC) worden betrokken bij de school.

Communicatie via de Parro-app en het Ouderportaal

Via de Parro app op uw telefoon kunt u mededelingen ontvangen van school, u kunt de schoolagenda inzien, nieuws uit de groep van u kind zien, direct chatten met de leerkracht van uw kind, privacyvoorkeuren doorgeven en inschrijven voor bijvoorbeeld oudervertelgesprekken of portfoliogesprekken. Lukt het niet? We helpen graag! Loop even binnen en de leerkrachten helpen u graag verder.

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ‘Ouderportaal‘ van ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. Via dit ouderportaal kunt u de ontwikkeling van uw kind volgen.

Taalklas op ’t Kruisrak

Op ’t Kruisrak is er een taalvoorziening voor leerlingen die een extra aanbod nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een andere moedertaal. Deze taalondersteuning wordt georganiseerd in de taalklas.

Het onderwijsaanbod van de taalklas wordt verzorgd buiten de groep. Er is een aanbod op maat: intensief, medium of licht. Dit wordt aan de hand onderwijsbehoefte van de leerling vastgesteld, waarna doelgericht wordt gewerkt aan vooral uitbreiding van de woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Andere vakken worden binnen de groep aangeboden.

De taalklas wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gemeente Bunschoten.

Zorg en passend onderwijs

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven hoe wij de zorg op onze school inrichten. Dit gebeurt in samenwerking met het Samenwerkingsverband De Eem (SWV de Eem). Het SOP is terug te vinden bij de downloads op deze pagina. Binnen het systeem van ‘passend onderwijs’ maken we afspraken met elkaar over hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Meer informatie over passend onderwijs leest u in de algemene folder.

Folder-Passend-Onderwijs-voor-ouders-en-kinderen

Meer info over het samenwerkingsverband is te vinden op de website van SWV de Eem

In Bunschoten is een ontwikkeling richting inclusiever en thuisnabij onderwijs gaande, gericht op het plaatsen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. ’t Kruisrak is actief bij dit proces in onze gemeente betrokken. Hierbij wordt ook ingezet op het vergroten van kennis en ondersteuning van het team, via de expertise van SWV de Eem en SBO De Werf uit Amersfoort. In april 2023 was er een gezamenlijk studiedag van alle basisscholen in de gemeente Bunschoten over het thema; ‘Samen inclusiever’. Een uitwerking daarvan is gerealiseerd in het ondersteuningsteam ‘WIJS’.

 

WIJS, Schoolondersteuningsteam Bunschoten

WIJS is een team van specialisten dat is samengesteld binnen Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk om kinderen op school te ondersteunen bij het leren. ’t Kruisrak werkt binnen WIJS samen met alle andere basisscholen in Bunschoten.

De intern begeleider van de school kan een aanmelding bij WIJS doen, als blijkt dat meer nodig is dan de eigen ondersteuningsmiddelen van de school of als een kind vast dreigt te lopen. Ook kan WIJS preventief ingeschakeld worden voor advisering rondom inclusief onderwijs en voor het meedenken in wat een leerling of een groep leerlingen nodig heeft.
Na aanmelding wordt zorgvuldig bepaald wat de hulpvraag is en welke specialist de ondersteuning kan bieden. In het hele traject wordt nauw samengewerkt tussen de specialist, de leerkracht(en), de ouder(s) en het kind. 

Uitgangspunt van WIJS is snelle en effectieve ondersteuning, op àlle basisscholen van het dorp, om te komen tot een optimale ontwikkeling!

Nieuwsgierig?

In het schoolplan 2019-2024 staan onze streefdoelen voor de komende jaren. Een visuele weergave van de speerpunten is te zien op de infographic. Maar u bent natuurlijk ook altijd welkom om de school 'in bedrijf' te zien en de sfeer te proeven!